V?r historia

Tran?s Cementvarufabrik har sedan 1958??r haft verksamhet i Tran?s med inriktning att producera betongvaror. Den mest k?nda produkten?fr?n?oss ?r Tran?sbrunnen – en monteringsv?nlig och funktionell slamavskiljare. H?r ?r?v?r historia i korthet.

Fr?n Svart?gatan, via Ydrev?gen – till Hj?lmaryd

Strax efter midsommar 1958 k?pte Ivar Strand ett nedlagt cementgjuteri p? Svart?gatan i Tran?s. I aff?ren ingick en r?rpress och lite brunnsringsformar. Prislappen: 3 000 kronor betalades med l?nade pengar. H?sten 1958 k?ptes ett cementgjuteri p? Ydrev?gen i Tran?s. En stenmaskin d?rifr?n och tv? flyttades till Svart?gatan liksom 2 personer – Alf & Fritz. Ivars bror Stig Strand var med och arbetade fr?n b?rjan bara 16 ?r gammal. 1965 blev han del?gare n?r aktiebolaget Tran?s Cementvarufabrik AB bildades. P? v?ren 1960 b?rjade byggnationen av ny produktionslokal p? Hj?lmaryds Industriomr?de – p? den plats d?r fabriken ligger idag . Byggm?staren hette Birger Svensson. Vid semestertid gick sedan flyttlasset. Genom att g? med i F?retagarf?reningen trodde sig Ivar ha s?krat ett l?n om 50 000 kronor till verksamheten. Tv? nitiska banktj?nstem?n p? Kreditbanken (Nordea) ans?g dock inte att det beh?vdes n?got cementgjuteri i Tran?s varf?r n?got l?n aldrig betaldes ut. Den nya byggnaden och nya formar skulle dock betalas och finansieringen fick l?sas ?nd?. Formarna tillverkades bl.a. av en skicklig smed i Frinnaryd. D? liksom idag tillverkades betongsten, r?r och brunnsringar. ?ven kabelr?nnor till?Televerket var en d? stor produkt. Det fanns gott om cementgjuterier i omr?det p? den h?r tiden, s?kert ett 20 tal om man r?knar dem som fanns ocks? i grannkommunerna till Tran?s. 1965 investerade?bolaget?i en ny stenmaskin, f?r mer automatiserad grus- och cementhantering. Alla nya grusfickor och g?ngar fick handgr?vas inne i de befintliga lokalerna. Den h?r investeringen gjorde fabriken mycket effektiv p? betongstensfronten vilket gjorde att m?nga av konkurrenterna fick det sv?rt. Cementsilon som byggdes vid den tiden anv?ndes ?nda fram till 2007.

St?ndig utbyggnad under 1960-talet

Under hela 1960-talet byggdes fabriken ?r f?r ?r ut med nya lokaler. Mer ?n en g?ng har stenar tillverkats ena dagen f?r att muras upp dagen efter. Ivar minns s?rskilt tillbyggnaden den kalla vintern 1965 av den lokal d?r den nya stenmaskinen skulle st?. Stenarna t?cktes ?ver med presenningar och v?rmdes med ?nga f?r att sedan muras upp dagen efter. Det var alltid sv?rt att f? ihop ekonomin och utbyggnationen gick egentligen fortare ?n vad ekonomin till?t. R?r har tillverkats ?t framf?rallt Tran?s kommuns kommunala n?t ?i stora m?ngder fr?n mitten av 1960-talet fram till slutet p? 1980-talet. Idag levereras v?ldigt lite r?r till s?dana?n?t. Betongsten har ocks? tillverkats i stora m?ngder fram till slutet av?1980-talet. En?minskning skedde dock d? Ytong-stenen, mindre lyckad visade det sig senare, kom samt leca-stenen. Leca-sten var det dock ytterst n?ra att Ivar och Stig satsade p? men de var inte s?kra p? l?nsamheten och om?de skulle klara omfattningen. V?ldigt m?nga hus i Tran?s best?r av betongsten, n?mnas kan att bl.a. “Cityhuset” i Tran?s har ca 25 000 stycken (25 cm) massiv betongsten (ca 30 kg/st) i innerv?ggarna, stenar som har lyfts med handkraft 5 g?nger redan innan de lossats p? arbetsplatsen. Fr?n b?rjan anv?ndes traktor och vagn f?r att leverera stenarna och Ivar minns hur Stig k?rde och Ivar fick st? l?ngst fram som motvikt i de brantaste?backarna! D?refter kom lastbilar och tog ?ver transporterna. Fr?n Volvo Viking och Rasken via Scania till dagens moderna Volvobilar har fabriken alltid haft egna fordon f?r sina transporter. F?rsta trucken (en s? kallad moped) k?ptes i mitten av 1960-talet, innan dess handlastades allt och – ?brunnsringarna fick bl.a. rullas p? plankor upp p? lastbilsflaken. I b?rjan var truckarna s? d?liga att de inte alltid var effektivare ?n handlastning. Idag har vi flera?truckar och lastmaskiner och skulle inte klara oss en dag utan dem!

Tran?sbrunnen – ett lyckat drag p? 1990-talet

I mitten av 1970-talet blev?trekammarbrunnen en produkt f?r fabriken. N?got som var g?ngbart fram tills?trekammarbrunnar?i betong h?ll p? att bli utkonkurrerade av plastbrunnar, n?got som gynnade dessa vid stora gr?vdjup och komplicerat montage. Som motdrag uppfann Stig och Ivar?i b?rjan p? 1990-talet ”Tran?sbrunnen” – en monteringsv?nlig och funktionell slamavskiljare som tack vare sin funktionalitet har gett oss en stor del av marknaden tillbaka. Idag levererar vi v?ra ”Tran?sbrunnar” fr?n Sk?ne i s?der till Sundsvall i norr. Under n?gra ?r?efter den allm?nna krisen i b?rjan av 1990-talet var tillverkningen av kabelr?nnor till Banverket r?ddningen f?r fabriken. D?refter tog Tran?sbrunnen vid, en stor del av v?r f?rs?ljning bygger idag p? denna produkt. Marknaden f?r r?r och brunnar ?r idag mindre ?n vad den var f?rr. D?remot finns det inte s? m?nga cementgjuterier kvar. Den st?rre marknaden rent geografiskt?g?r?att vi ?nd? kan h?lla uppe?tillverkningsvolymerna. I samband med produktionsstarten av Tran?sbrunnen i b?rjan av 1990-talet gjordes en stor investering med en ny produktionshall och en ny travers f?r att underl?tta tillverkningen. De senaste ?ren har ocks? stora investeringar gjorts bla i:

  • ny betongblandare och cementsilo (2007)
  • nytt kontor med nya personalutrymmen (2009)
  • ny fabrikslokal med tv? nya traverser (2010)

Under 2012 f?r?ndrades verksamheten d??den gamla krossutrusningen f?r grus avvecklades. Sex nya silos om 31 kbm och transportband f?r grus installerades p? den?gamla krossens plats?och numera k?per vi in f?rdigsorterat grus. Alla?byggnationer som gjordes ligger i?anslutning till befintliga produktionslokaler vilket komplicerade processen. Slutresultatet ?vertr?ffade dock alla v?ra f?rv?ntningar.

F?ryngring i ?garleden

1997 inleddes en f?ryngring av f?retaget d? Stigs son Daniel Strand till?ts k?pa 25% av Ivars aktier. 2001 togs ytterligare ett steg d? Johan Nyman k?pte Ivars kvarvarande?del. En?justering gjordes s? att Stig, Daniel och Johan ?gde ?en tredjedel?var. Ivar?gick?sommaren 2004 vid?74 ?rs ?lder i pension efter ett v?l f?rr?ttat v?rv.

?rets f?retagare 2012

af-tranas2012 uts?gs Tran?s Cementvarufabrik till ?rets f?retag i Tran?s p? Tran?sgalan. En utm?rkelse vi ?r oerh?rt stolta och glada ?ver. Motiveringen fr?n F?retagarna l?d:

“Tran?s Cementvarufabrik AB. Stig Strand, Daniel Strand och Johan Nyman f?r utm?rkelsen ?rets F?retagare 2012 f?r att de med stor m?lmedvetenhet och framg?ng utvecklat och hittat nya marknader f?r sin produkt Tran?sbrunnen, samtidigt har de gjort stora investeringar i byggnader och produktionsresurser, med en?bibeh?llen god l?nsamhet.”

Watersystems Sverige AB

2013 bildades dotterbolaget Watersystems Sverige AB som ett service- & f?rs?ljningsbolag f?r v?rt nya minireningsverk i betong, WSB Clean.

F?ryngringsprocessen fortsatte ocks? under 2014 n?r Stig k?ptes ut och hans dotter Jenny Strand steg in som del?gare. Stig beh?ller alltj?mt sin plats i produktionsledningen och arbetar fulla dagar. 2013 ?r personalstyrkan runt 35 personer.

?rets f?retags?gare 2017

2017 uts?gs Johan Nyman, Daniel Strand och Jenny Strand till ?rets f?retags?gare i Tran?s p? Tran?sgalan. En utm?rkelse vi blev mycket stolta och glada ?ver.

Motiveringen fr?n Tran?s United l?d denna g?ng:


“Tran?s Cementvarufabrik AB med de tre ?garna, Jenny Strand, Daniel Strand och Johan Nyman ?r efter generationsskiftet helt fokuserade p? tillv?xt kombinerat med kvalitet och god l?nsamhet.

Ett m?lmedvetet arbete har inneburit flera nyanst?llningar, investeringar i utbyggnad av lokaler, breddad produktportf?lj m.m. Vi ?r glada ?ver att ha f?retags?gare som Ni h?r i Tran?s!
Lycka till med det fortsatta dagliga arbetet”.?

Jubileum 2019 – Tran?s Cementvarufabrik fyller 60 ?r:

Ett stort tack till alla underbara m?nniskor som kom och firade v?rt 60-?rsjubileum med oss.

3 dagar med trevliga kunder, familjer och Tran?sbor – Bilden nedan visar n?gra av alla de vackra blommor vi fick i present av g?sterna samt de fantastiska bilderna m?lade av Maria Bergqvist – Otroligt fina!

Detta blev en helg som vi kommer att minnas med gl?dje i m?nga, m?nga ?r fram?ver.

 

?

I skrivande stund (b?rjan av Januari 2020) ?r personalstyrkan runt 45 personer (Tran?s Cementvarufabrik + Watersystems Sverige AB tillsammans), v?r f?rhoppning ?r att kunna v?xa och bli fler!?